Information

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter (opdateret 13. november)

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og
foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at
retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Mundbind

Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt
tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve
idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra
omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.
Se Sundhedsstyrelsens side ”Brug af mundbind” for evt. yderligere info, anbefalinger og undtagelser.

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser
Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem, gælder følgende forsamlingsforbud ved
idrætsaktiviteter:

• Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller
dommer tæller med i det samlede antal.
• Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn
og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på
50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn
hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes
voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder
forsamlingsforbuddet på 10 personer

• Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller
professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med
ansigtet i samme retning.

Kropsafstand
• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med
kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de
øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner
nedenfor.

• Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed
på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger
nedenstående retningslinjer.

• Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav
og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med
kropskontakt – særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans.

Sektionering
• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til
stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især
holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer
og stævner” nedenfor.

• Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektioneringsbegrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke
længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer,
som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og
fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner
og træningsforløb.

• Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig
afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2
meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler,
toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser
og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra
idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige
retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.

• Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de
deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige
grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og
deltage i flere grupper.

Klubhuse, bade, sauna- og omklædningsfaciliteter

• Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes
anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der
bør som udgangspunkt holdes mindst en meters afstand også i omklædningsrum og badefaciliteter.
Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende
rengøring og opsyn med omklædningsrum.

• Klubhuse mv. kan holdes åbent. Caféer og kantiner skal være særligt opmærksomme på at overholde
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter,
hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere
ved mange berøringer.

• I saunaer, dampbad mv., hvor der er begrænset udluftning, bør der være opsyn med, hvor mange
personer, der lukkes ind. Det kan f.eks. monitoreres ved hjælp af skiltning af det maksimale antal
personer, der må være til stede i saunaen mv. samtidigt. Der kan med fordel laves afmærkede
siddepladser. Ansvarlige personer for saunaer mv. bør sikre, at der udluftes og rengøres i saunaen mv.
flere gange dagligt. Det fastsættes lokalt, hvor meget der skal udluftes i forhold til saunaens mv.
belastning.

Sociale aktiviteter

• Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter
aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale
aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Rekvisitter & udstyr

• Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler
skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten

• Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller
golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt,
skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

• I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten,
bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i
springgymnastik før og efter en session.

Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner

• Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn
og unge til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er
nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes
arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere end 10/50 deltagere på
samme tid og sted.

• Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så
længe, at der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer til stede samtidig. Fx kan cykelløb,
motionsløb, ridestævner, kapsejlads mv. afvikles, så der om formiddagen deltager max 10/50, som
herefter tager hjem, hvorefter en ny gruppe personer på max 10/50 personer kan deltage i stævnet,
løbet mv. om eftermiddagen. Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i
de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal
personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

• Det vil også være muligt at afholde arrangementer på samme tid med flere end 10/50 personer, hvis
arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke
befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i
mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer,
orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte
deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan
opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet.

• I modsætning til træning er det ikke muligt at anvende sektionering i forbindelse med turneringer, dvs.
der må aldrig være samlet mere end 10/50 personer på samme tid og sted.

• Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme
anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme
atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et
fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et
fodboldstævne for tre u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at
forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne
og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne.

• Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og
stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate
stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

Særlige retningslinjer for publikum

• Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum på en fast plads
– fx på medbragte klapstole. Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden
mv. Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under
arrangementet. Det er end videre et krav publikum sidder med ansigtet i samme retning.

• En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er
tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
• Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på
de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten og evt. personale.

• Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde
afstand i publikumsarealerne.

• Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i
publikumsarealet.

• Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette
løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

• Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre
kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt
publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er indendørs eller udendørs.

• Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte
forsamlinger.

• Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.

• Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for
publikum.

• Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre
grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af
kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner,
bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange

Professionelle og eliteidræt

Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne
benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene.
Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

• Alle DIF’s forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og
herrer.

• Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller
WorldCup stævner eller tilsvarende).

• Alle DIF’s forbunds seniorlandshold, damer og herrer

• Ud over Team Danmark indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet
Team Danmark på andre måder.

• Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste

Særlige retningslinjer for svømning

• Det forudsættes, at der er reguleret adgang til omklædning, bad, toiletter.

• Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt
på vandets overflade. I praksis bør ejeren af faciliteten på forhånd vurdere det maksimale antal af
svømmere og badende, der kan tillades i det enkelte bassin.

• Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til
omklædningsområder og i selve svømmehallen.

• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

• I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og
at de sprittes af imellem hver bruger.

• Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten
overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

• Al udstyr rengøres før og efter brug.

• Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem
brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

• Se desuden Kulturministeriets retningslinjer for krav til rengøring – udover sundhedsmyndighedernes
generelle krav.

Særlige retningslinjer for danseforeninger og danseskoler

• Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion.
• Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
• Der børikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
• Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring.

Særlige retningslinjer for fitnessaktiviteter og -lokaler

• Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende
forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således
at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
• Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de
enkelte fitnesslokaler.
• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
• Der sikres mindst en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
• Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være
tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
• Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig
desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og –
maskiner.
• Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver
benyttelse.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af
smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
• Isolation af personer med symptomer.
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.
Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med
vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem
selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en
hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Relaterede artikler

Kom til åbent hus i Haderslev Billard Klub

Rune Kampe

DM-ugen | spilleplan pr. disciplin og kronologisk rækkefølge

Rune Kampe

Indbydelse til årsmøde 2024

Rune Kampe